gostynin24

 •  
  NOVABUD3
 •  
  mrowka2
 •  

  garstka

 •  
  petecki gostynin 1000x300
 • reklama g24 catering dietetyczny
 • 600x200

stacja

OGŁOSZENIE

na sprzedaż garaży nr 1, 2, 3, 4 z lokalizacją przy ul. Kruk 6 w Gorzewie w drodze przetargu nieograniczonego.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. oferuje do sprzedaży garaże nr 1, 2, 3, 4 z lokalizacją przy ul. Kruk 6 w Gorzewie.

Lp.

Rodzaj

nieruchomości

Dane lokalu użytkowego

Cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie

1

Garaż nr 1

- pow. 34,37 m2

- konstrukcja: ściany murowane z cegły i bloczków

silikatowych, strop prefabrykowany

z płyt żerańskich, kryty papą, nieocieplony

24.446,00 zł netto

- Numer KW PL1G/00034259/3
- Nr ewid. dz. - 389/8

- Udział w cz. nieruchomości wsp. - 3543/110964

2

Garaż nr 2

- pow. 36,86 m2

- konstrukcja: ściany murowane z cegły i bloczków

silikatowych, strop prefabrykowany
z płyt żerańskich, kryty papą, nieocieplony

26.164,00 zł netto

- Numer KW PL1G/00034259/3

- Nr ewid. dz. - 389/8

- Udział w cz. nieruchomości wsp. - 3763/110964

3

Garaż nr 3

- pow. 33,16 m2

- konstrukcja: ściany murowane z cegły i bloczków

silikatowych, strop prefabrykowany
z płyt żerańskich, kryty papą, nieocieplony

23.519,00 zł netto

- Numer KW PL1G/00034259/3

- Nr ewid. dz. - 389/8

- Udział w cz. nieruchomości wsp. - 3368/110964

4

Garaż nr 4

- pow. 37,20 m2

- konstrukcja: ściany murowane z cegły i bloczków

silikatowych, strop prefabrykowany
z płyt żerańskich, kryty papą, nieocieplony

26.410,00 zł netto

- Numer KW PL1G/00034259/3

- Nr ewid. dz. - 389/8

- Udział w cz. nieruchomości wsp. - 3798/110964

Miejsce składania ofert:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o. ul. Bierzewicka 14 A.

Sekretariat, I piętro (pn-pt w godz. 700 – 1500).

Data składania ofert:

do 30.06.2021 r., godz. 1000

Data otwarcia ofert:

30.06.2021 r., godz. 1100

- minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł

- przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

Wadium:

 1. wartość wadium 3000,00 zł,
 2. wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
      1. wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej w terminie do 29.06.2021 r. na konto w Banku PKO BP o numerze 07 1020 3974 0000 5202 0357 2393, wpisując w tytule „wadium do przetargu na garaż nr …. przy ul. Kruk 6 w Gorzewie”,
 3. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w siedzibie Spółki,
 4. wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego

zakończeniu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Garaże można oglądać w dni robocze w godzinach 8ºº - 14ºº w terminie do 29.06.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administracją MTBS.

Telefon kontaktowy: (24) 235 35 72 (pn-pt w godz. 700 – 1500)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na garaż nr ….. w budynku przy ul. Kruk 6 w Gorzewie”, wskazując w ofercie umieszczonej w zamkniętej kopercie imię i nazwisko oferenta, nr Pesel, nr i serie dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr rachunku bankowego do zwrotu wadium, z tekstem „Oferuję za garaż nr ….. w budynku przy ul. Kruk 6 w Gorzewie cenę … (słownie złotych ...)”, czytelny podpis oferenta wraz z datą oraz podpisaną klauzulę informacyjną.

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest dokonać wpłaty środków za przedmiotowy garaż najpóźniej przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego, którego termin uzgodniony zostanie między stronami zgodnie z podpisaną umową przedwstępną. Koszty nabycia garażu obciążają oferenta. Wydanie garażu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia aktu notarialnego.

MTBS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W sprawach nieuregulowanych w powyższym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gostynin, dn. 14.06.2021 r.

Prezes Zarządu MTBS

/-/ Konrad Wilkanowicz

 

RODO - Klauzula Informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Spółka z o. o., ul. Bierzewicka 14a, 09-500 Gostynin – reprezentowane przez Prezesa Zarządu Konrada Wilkanowicza (zwane dalej MTBS).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ASYSTA sp. z o. o. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Płocka 169, (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do prawidłowej realizacji łączącej nas umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dotyczy to na przykład przeprowadzenia postępowania ofertowego / konkursowego / przetargowego;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje).
 4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania ofertowego i/lub zawarcia i wykonania umowy.
 5. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania bez wpływu na zgodność sprawę przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są współpracujące z nami firmy (w tym informatyczne, kurierskie itp.), z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia, a także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy, organy ścigania.
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Data czytelny podpis

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

-5 # Jasiek mała wsza marcwel 2021-06-17
Ja też do mojej nowej 20 letniej audi
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-5 # Cwelek Władek Simek 2021-06-17
Będę chętny
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • LLach.jpg
 • KPanewski.jpg
 • WSobecki.jpg
 • piechocki.png
 • HOszczyk.jpg
 • AKaminska.jpg
 • LWeglewska.jpg
 • DCieslak.jpg

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja