• garstka
  • wegiel
  • NOVABUD2

 domagalska 183x80 marqs AKmedia viper 

siadaczka24

 

  • SoftNet2.png
  • AKmedia.png
środa, 31 stycznia 2018 17:57

Bezpieczny 2017 rok w Powiecie Gostynińskim

Podczas sesji Rady Powiatu (31.01) Jacek Nowicki z Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego złożył sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty, została powołana Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego na okres trzech lat od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.

W skład Komisji wchodzą: Starosta Gostyniński, przedstawiciele Rady Powiatu, przedstawiciele gmin z terenu powiatu, przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji. W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy w Gostyninie wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Płocku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, regulującej tworzenie i zasady jej funkcjonowania, posiada specjalny charakter i utworzona została na szczeblu powiatu w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zasadniczymi tematami podejmowanymi przez Komisję w 2017 r. były ocena i analiza bezpieczeństwa oraz porządku na terenie powiatu gostynińskiego w zakresie merytorycznego działania powiatowych służb, inspekcji i straży. W trakcie spotkań dodatkowo poruszano inne, bieżące problemy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu dokonywano na Sesjach Rady Powiatu w 2017 roku. Pod obrady sesji przedkładano informację, które obejmowały następujące zagadnienia:

1/ Sesja Rady Powiatu - Marzec 2017 r.

- Bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny na terenie powiatu – przedstawił Komendant Powiatowy Policji,

- Działania prewencyjne i ratowniczo – gaśnicze prowadzone przez Komendę Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP – przedstawił Komendant Powiatowy PSP,

- Bezpieczeństwo sanitarne na terenie powiatu – przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny.

2/ Sesja Rady Powiatu – Kwiecień 2017 r.

- Bezpieczeństwo weterynaryjne na terenie powiatu- przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W 2017 roku Komisja współdziałała jak co roku ze strukturami zarządzania kryzysowego Starosty na wielu płaszczyznach w obszarze bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach w 2017 r. omawiała między innymi n/w tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na terenie całego powiatu:

- informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2016 r. na terenie Powiatu

Gostynińskiego – przedstawił Komendant Powiatowy Policji,

- informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach

pożarowych Powiatu Gostynińskiego za 2016 r. – przedstawił Komendant Powiatowy PSP,

- informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz o zagrożeniach sanitarnych Powiatu Gostynińskiego za 2016 r. – przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- ocena stanu przygotowania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych – „ Bezpieczne ferie 2017”,

- akcja „Bezpieczne wakacje 2017”,

- informacja o zadaniach poszczególnych służb i inspekcji współdziałających przy zwalczaniu choroby: afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków – i o realnym zagrożeniu przedostania się wirusa wywołującego te choroby na obszar Powiatu Gostynińskiego – przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W maju 2017 r. przeprowadzono eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ 25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” którego organizatorem jest Szef Obrony Cywilnej Kraju – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ideą konkursu było promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w wielu jego aspektach. Poprzez udział w Konkursie uczestnicy nie tylko podnosili swoją świadomość, ale także dowiadywali się jak unikać różnego rodzaju zagrożeń, na co zwrócić uwagę i kiedy i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc do służb ratowniczych. Na eliminacje powiatowe wpłynęło 41 prac z czterech grup wiekowych ze szkół z terenu całego powiatu.

Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili zadania, które będą realizować w czasie okresu wakacyjnego zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku mieszkańcom oraz turystom.

W okresie wakacji były prowadzone różne działania – między innymi:

a/ Przedstawiciele: Policji, Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego, przeprowadzili kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu. Kontrolowano przestrzegania bezpieczeństwa ppoż. oraz stan techniczny obiektów/w tym kontrolowano place zabaw/

b/ Strażacy z KP PSP w Gostyninie, odwiedzili obóz harcerski ZHP Chorągwi Mazowieckiej w Gorzewie, przeprowadzili zajęcia z  uczestnikami, podczas, których omówili zasady bezpieczeństwa pożarowego – rozdawali ulotki oraz dokonali prezentacji sprzętu  będącego na wyposażeniu PSP w Gostyninie.

c/Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadziła ciągłą kontrolę punktów gastronomicznych, sklepów, ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych pod względem zabezpieczenia właściwych warunków higieniczno – sanitarnych i bezpieczeństwa żywności oraz prowadziła kontrole – badania przydatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli – wskazanych przez organizatorów.

W sezonie letnim zostało skontrolowane 20 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto propagowano informacje ph.: „ Patent na dobre wakacje”, Prowadzono również działania profilaktyczne mające na celu przedstawienie zagrożeń wynikających z używania środków zastępczych i substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

d)Komenda Powiatowa policji podejmowała szereg działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa - akcje, kampanie oraz działania edukacyjne, propagujące bezpieczne zachowania:

- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wakacji policjanci w szkołach powiatu

gostynińskiego przeprowadzili spotkania dotyczące bezpiecznych zachowań podczas

wakacji, zarówno w domu, jak i po za nim.

- W dniach od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. przeprowadzono działania prewencyjno-profilaktyczne ,,Bezpieczne Wakacje 2017’’ obejmujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, podczas wypoczynku i w miejscu zamieszkania.

- W trakcie trwania wakacji policjanci kontrolowali miejsca sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, a także zwracali szczególna uwagę na miejsca grupowania się młodzieży. Ważnym elementem, były również kontrole kąpielisk - strzeżonych jak i niestrzeżonych.

- Przed rozpoczęciem wakacji, policjanci KPP w Gostyninie, przy wsparciu ratowników z WOPR Płock i strażaków z PSP Gostynin , prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, propagujących zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, a także w miejscu zamieszkania.

- Podczas trwania pół- kolonii w Miejskim Centrum Kultury, policjanci wspólnie z druhami OSP z Woli Trębskiej, dwukrotnie przygotowali „Dzień Bezpieczeństwa” podczas którego dzieci mogły przypomnieć sobie min. podstawy udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej, oraz grały w grę profilaktyczną.

- Wspólnie z ratownikami WOPR, nad Zalewem Dybanka w Gostyninie, przeprowadzono szkolenie dla dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

- Na lokalnych portalach informacyjnych, przed trwaniem wakacji jak i w ich trakcie, przekazywano wskazówki dla dzieci, młodzieży i rodziców dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku jak i w miejscu zamieszkania. Ponadto, wszystkie działania profilaktyczne, przeprowadzone przez policjantów KPP w Gostyninie, były rozpropagowane w lokalnych mediach.

- Pod koniec sierpnia gostynińscy policjanci prowadzili lustrację oznakowań przy drogach i ulicach prowadzących do szkół. Również proszono o swoje spostrzeżenia mieszkańców powiatu gostynińskiego. Działania, których celem było podniesienie bezpieczeństwa

uczniów w drodze do szkoły. Sprawdzano zasadność istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowaniem terenu, prawidłowości ustawienia i stanu technicznego znaków drogowych czy urządzeń ostrzegawczo – zapobiegającym.

Poza tym:

- włączono się w akcję „NIE dla wypalanie traw na Mazowszu”,

- prowadzono akcję „NIE dla czadu ”– rozprowadzano plakaty i ulotki informujące i ostrzegające przed czadem,

- prowadzono akcję: uwaga – zagrożenie ASF,

- omawiano stan bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Istotnym wydarzeniem w 2017 roku w obszarze kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego była zorganizowana debata społeczna na terenie Powiatu Gostynińskiego.

22 listopada 2017r. w sali Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się debata społeczna zatytułowana "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu gostynińskiego. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikację Moja Komenda oraz rolę dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa w lokalnym środowisku. Organizatorem spotkania był Starosta Gostyniński oraz Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie. W debacie udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych miasta i gmin powiatu gostynińskiego, dyrektorzy szkół oraz innych instytucji, które na co dzień współpracują z gostynińską policją. Komendant Powiatowy Policji zaprezentował stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz szczegółowo omówił działania profilaktyczne podejmowane przez funkcjonariuszy, a także założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Kolejnym punktem było przedstawienie uczestnikom spotkania sposobu zgłaszania na Policję informacji, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uczestniczący spotkania mogli śledzić na ekranie kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby skutecznie zgłosić Policji problem wykorzystując do tego celu to nowoczesne narzędzie komunikacji. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wniosków, które zostaną przekazane do realizacji odpowiednim instytucjom.

Członkowie Komisji brali udział w posiedzeniach i pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

  • bilecka.jpg
  • 20200326_092202.jpg
  • 20200326_092234.jpg
  • W.png
  • J.png

NAJNOWSZE KOMENTARZE


facebook_page_plugin
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Ok