G24

 • smyk

   

 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • dekra
   
sobota, 18 listopada 2017 19:42

Kiedy stracimy prawo jazdy

Zbyt szybka jazda, przewożenie zbyt dużej ilości osób czy prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu to tylko część przewinień, za które możemy stracić uprawnienia do kierowania pojazdami.

Bywa tak, że przez chwilową nieuwagę bądź roztargnienie przekroczymy dozwoloną prędkość uważając, że nie poruszamy się w obszarze zabudowanym, o którym informował zasłonięty przez drzewo znak. Dopiero interweniujący policjant uświadamia nas jak bardzo się mylimy i w przypadku przekroczenia prędkości o 50 km/h informuje nas o zatrzymaniu prawa jazdy.

Polskie prawo przewiduje wiele różnych podstaw zatrzymania prawa jazdy. Na podstawie art. 135 ustawy – ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2017, poz. 1260 z późń. zm.) policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie m.in.:

- uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

- stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy, podejrzenia podrobienia dokumentu, upływu terminu ważności,

- gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

- gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

- stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym,

- przewożenia większej liczby osób, niż wskazuje liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym,

- przekroczenia liczby dopuszczalnych 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe.

Po zatrzymaniu prawa jazdy policja niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przekazuje prawo jazdy sądowi, prokuratorowi lub staroście. Postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu wydaje prokurator lub sąd w przypadku popełnienia przestępstwa, a w razie popełnienia wykroczenia sąd.

W razie przeprowadzenia badania krwi prawo jazdy zostanie przekazane z wynikiem badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi. Na postanowienie sądu lub prokuratora o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie (art. 137 ust. 3 u.p.r.d.).

W innych przypadkach zatrzymane prawo jazdy jest przekazywane staroście, który wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Od decyzji można złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Gdy przekraczamy prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym starosta wydaje decyzję za okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. Stwierdzenie przez organ, że mimo wydanej decyzji prowadzimy samochód, skutkować będzie wydaniem kolejnej decyzji, przedłużającej okres zatrzymania do 6 miesięcy. Ponowne stwierdzenie prowadzenia pojazdów mimo zatrzymania prawa jazdy skutkuje wydaniem decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem i oznacza konieczność zdawania egzaminu na prawo jazdy – por. art. 102 ust. 1 pkt 4, 1c, 1d oraz art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U z 2017, poz. 978 z późń. zm. – dalej u.o.k.p.).

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu

O tym czy będziemy odpowiadać za wykroczenie, czy za przestępstwo decyduje ilość spożytego alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu: do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 - (wykroczenie).

Stan nietrzeźwości: stężenie we krwi przekracza 0,5‰ albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg - (przestępstwo).

Jeśli doszło do wykroczenia drogowego lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowego w stanie po użyciu alkoholu, sprawa trafia do sądu, który w wyroku oznaczy okres zakazu prowadzenia pojazdów (w przypadku wykroczeń od 6 miesięcy do 3 lat – art. 29 § 1 k.w. w zw. z art. 87 § 3 k.w, w przypadku przestępstw od roku do lat 15 - art. 43 § 1 k.k). Kodeks karny przewiduje zaostrzenie karalności, gdy dojdzie do poważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a sprawca będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości. Sprawca musi liczyć się wtedy z utratą prawa jazdy na co najmniej 3 lata (art. 42 § 2 k.k). Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów zostanie orzeczony, gdy kierowca:

- będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, spowodował wypadek lub katastrofę, w których byli zabici lub ciężko ranni,

- spowodował wypadek i zbiegł z miejsca wypadku, nie udzieliwszy pierwszej pomocy;

- został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków – przy czym musi to być następstwem wcześniejszego skazania za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – art. 178a § 4 k.k.

Kodeks karny przewiduje jednak wyjątek od powyższych zasad. Sąd nie orzeknie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów jeżeli stwierdzi, że w sprawie zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 k.k).

Skazanie za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości obok kary przewidzianej w art. 178a k.k. i zakazu prowadzenia pojazdów skutkuje także wydaniem przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami (art. 103 ust. 1 pkt 4 u.o.k.p). Prowadzenie pojazdu po wydaniu tej decyzji skutkuje popełnieniem przestępstwa określonego w art. 180a k.k. Niestosowanie się do środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów wyczerpuje również znamiona przestępstwa z art. 244 k.k. W przypadku skazania za te przestępstwa sąd obok ,,zwyczajnej’’ kary ponownie orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (art. 42 § 1a k.k).

Od daty zwrotu dokumentu prawa jazdy przez kierowcę liczy się czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli jednak prawo jazdy zatrzymano wcześniej, np. w postępowaniu przygotowawczym, zalicza się okres rzeczywistego braku posiadania prawa jazdy. Jeżeli prowadziliśmy auto w trakcie wykonywania pracy sąd w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów powiadamia pracodawcę (art. 182 § 1 k.k.w).

W razie skazania za przestępstwo trzeba liczyć się także z obowiązkiem zapłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwoty co najmniej 5 tys. zł, a w przypadku powtórnego skazania, co najmniej 10 tys. zł. (art. 43a § 2 k.k.). Kierowca, który za jazdę po alkoholu straci prawo jazdy, po upływie połowy okresu zakazu może wnioskować do sądu, aby pozostały okres zakazu zamienić na możliwość jazdy pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową (art. 182a k.k.w).

Jeżeli zostaniemy skazani tylko za wykroczenie kara nie zostanie odnotowana w Krajowym Rejestrze Karnym, co ma kapitalne znaczenie dla osób, którym w pracy niezbędny jest samochód. Jest jednak wyjątek – jeżeli sąd orzeknie karę aresztu to jest ona odnotowywana w KRK także w przypadku wykroczeń.

Czy utracimy wszystkie kategorie prawa jazdy?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 27 kwietnia 2010 r., sygn. akt: II SA/Bk 160/10 stwierdził, że zatrzymanie prawa jazdy oznacza zatrzymanie jednego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym we wszystkich uzyskanych przez kierowcę kategoriach. Fizycznie niemożliwe jest zatrzymanie prawa jazdy jedynie w tej kategorii, która uprawnia do kierowania pojazdem, którym dopuszczono się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Odzyskanie zatrzymanego dokumentu możliwe jest zatem wyłącznie po sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych kategorii praw jazdy (…). W praktyce zdarzają się przypadki, że sąd pozostawi np. uprawnienia rolnikowi na kierowanie ciągnikiem rolniczym, po czym starosta odmawia wydania odpowiedniego dokumentu. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie I KZP 29/13 stwierdził, że sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie, jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy, i dopiero to orzeczenie sądu stanowi podstawę do cofnięcia przez właściwy organ administracji uprawnień do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie. Organ ten nie może przy tym rozszerzyć ani zawęzić orzeczonego przez sąd zakazu. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie I OSK 888/14 stwierdził, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 u.o.k.p prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu (…). NSA nie podzielił stanowiska wyrażonego w przywołanym wcześniej postanowieniu SN.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przeważa obecnie pogląd że nawet gdy sąd orzeknie środek karny w postaci zakazu prowadzenia tylko pojazdów kat. B, to kierowca nie może ubiegać się o zwrot prawa jazdy innych kategorii w okresie obowiązywania zakazu, nawet jeżeli takie uprawnienia posiadał, a sąd go tych uprawnień nie pozbawił. Nie oznacza to jednak, że nie warto próbować odzyskać kategorii prawa jazdy których zakaz nie dotyczy. Zdarzają się bowiem orzeczenia korzystne dla kierowców – np. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 roku, sygn. akt: II SA/Po 1034/16, w którym to orzeczeniu sąd, powołując się wprost na konstytucję, uznał, że starosta nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd.Korzystne dla kierowców były również wyroki: WSA w Białymstoku z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt: II SA/Bk 486/15, WSA w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2014 roku, sygn. akt: III SA/Po 373/14, WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2014 roku, sygn. akt: II SA/Ol 245/14.

Orzeczenia sądów administracyjnych są publikowane i dostępne dla każdego w Centralnej Bazie Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Źródła prawa:

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U z 2016, poz. 1137 z późń. zm.);

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U z 2017, poz. 655 z późń. zm.);

- ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015, poz. 1094 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017, poz. 1260 z późń. zm.);

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U z 2017, poz. 978 z późń. zm.).

Adw. Piotr Ogłodziński - autor jest adwokatem prowadzącym kancelarię w Gostyninie.

kancelariaoglodzinski.pl 

(Jeżeli masz propozycję na kolejny temat artykułu - napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Czytany 9610 razy

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

+2 # Monika 2017-11-20
Fajny całkiem przydatny artykuł. Temat zawsze " na czasie" ;)
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • IMG_20230328_182618.jpg
 • IMG_20230325_115415.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE